Home

Podmiňovací způsob ppt

Video: Internetová jazyková příručka: Podmiňovací způsob (byste

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB -procvičování

Prezentace aplikace PowerPoin

Základní významový rys, který minulý podmiňovací způsob vyjadřuje, je neuskutečnitelnost děje spočívající v tom, že daný děj v minulosti měl/mohl proběhnout jinak: Kdyby mi to byl řekl včas, byl bych mu to odpustil. Kdybych tehdy býval udělal takovou věc, vůbec bych ti to byl neřekl SLOVESA vyjadřují děj časují se určujeme osobu, číslo, způsob, čas ( u oznamovacího způsobu), rod, vid, třída a vzor podmiňovací způsob - přítomný (chtěl bych) - minulý (byl bych chtěl) vid dokonavý - čas minulý a budoucí nedokonavý - všechny časy, budoucí pomocí slovesa být (budu číst) rod činný - pes štěká trpný - škola byla založen Způsob podmiňovací. vyjadřuje děj, stav, konání, k němuž . za určitých podmínek došlo nebo dojde, ale za podmínek jiných nikoliv - děj možný a děj, který by nastal, kdyby se splnily jisté podmínk PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB. vyjadřuje děj možný, děj, který by se mohl uskutečnit. vyjádřen slovesnými tvary složenými. rozlišujeme podmiňovací způsob přítomný a minulý. malovala by. byla by bývala četla. byl by tancova ELBLOVÁ, Jarmila. Podmiňovací způsob modálních sloves v NJ. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 02. 12. 2010, [cit. 2020-11-25]

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB PŘÍTOMNÝ A MINULÝ (CJ-06-17) ZOPAKUJME SI: podmiňovací způsob přítomný minulý (šel bych) (byl bych šel) V daných větách najdi sloveso a urči jeho způsob dle vzoru. Příklad: Za láskou šel bych třeba i do pekla. šel bych - způs. podmiň. přítomn U sloves určujeme způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. OZNAMOVACÍ Tímto způsobem prostě oznamujeme děj, který se stal již dříve, právě probíhá nebo se teprve stane opakování a procvičování Určete slovní druhy u následujících slov. SKÁKAJÍCÍ KAŽDÝ VIDĚLI RADOSTI ALE ZAVOLALO BUM NĚKOLIKÁTÁ AŤ JEMU RODINA POHODLNĚ VÍTE RÁNO NAPIŠ PĚT Slovesa vypište a napište k nim INFINITIV

Slovesa (verba) Slovesa ohebný slovní druh vyjadřují činnost, stav, změnu stavu, nebo mají funkce pomocné časují se, ve většině případů je ve větě sloveso přísudkem určujeme: osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor Osoba číslo jednotné (singulár) 1. já prosím 2. ty prosíš 3.on,ona,ono prosí číslo množné (plurál) 1. my prosíme 2.vy prosíte 3. Konjunktiv II (préterita) nepravidelných sloves. Vyjadřuje český . přítomný podmiňovací způsob . a odpovídá českým tvarům . přišel bych, zůstala by, mohli bycho Slovesarůznými tvary vyjadřují různou:. osobu. číslo. čas. Slovesa. mění své tvary podle osoby, čísla, času a způsobu-časují se. způsob Slovesa jsou ale slova vychovaná a mají způsoby hned tři. oznamovací rozkazovací podmiňovací OZNAMOVACÍ ZPŮSOB Slovesa v oznamovacím způsobu oznamují nějakou skutečnost. Hovoří o tom, co právě probíhá, co už se stalo nebo co se teprve stane. Umývám nádobí. Umyl jsem nádobí www.e-gramatica.com e-gramatica.com - anglická gramatika online + pdf B) Užití Podmi ňovací zp ůsob minulý vyjad řuje v anglickém jazyce děj, který za jistých podmínek mohl nasta

Cílem PL je naučit se podmiňovací způsob přítomný a jeho použití ve větách. Aktivity aneb Co s tím a jak na to: 1. Ž si přečte úvodní věty, klademe důraz na jejich porozumění. Vysvětlíme, co je to podmiňovací způsob a kdy se používá a jaké máme základní typy (A,B,C) Základní škola Přerov, Želatovská 8. Od středy 18.11.2020 bude jídelna Želatovská opět v provozu.. Žáci 1. a 2. tříd budou od 18.11.2020 přihlášeni k obědu.V případě že se žák nebude stravovat je nutné obědy odhlásit přes www.strava.cz nebo telefonicky na pokladně jídelny (581 203 792) od pondělí 16.11.2020.. Pozor !!! úterý 17.11.2020 - státní svátek

- Podmiňovací způsob Konjunktiv II odpovídá českému podmiňovacímu způsobu a vyjadřuje možnost, radu, mínění. U sloves pravidelných i nepravidelných je konjunktiv II nahrazován složeným opisným tvarem podle vzoru: ich würde + infinitiv Konjunktiv II. = konjunktiv préterita - používá se však pro vyjádření. Způsob Způsob nám určuje, zda někdo jen něco oznamuje (způsob oznamovací), rozkazuje (způsob rozkazovací) nebo si něco přeje či dává podmínku (způsob podmiňovací). Rod Úplně jednoduše lze říci, že činný rod vyjadřuje, co dělá podmět, zatímco trpný rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět

Podmiňovací způsob modálních sloves v NJ - Digitální

 1. uléh
 2. ulý čas. zvratných sloves. ses, sis, bys, by sis, by ses. vrátil ses, přál sis to, ty ses na to nekoukal . x vrátil jsi se, přál jsi si to, ty jsi se na to nekoukal. podmiňovací způsob
 3. Způsob podmiňovací (kondicionál) Vyjadřuje děj, který není reálný, ale může nastat (je to nějaká podmínka, přání, nejistota apod.). a) Kondicionál přítomný - vyjadřuje děj, který je případně možný - může se stát, ale pouze pokud je splněna nějaká podmínka, případně se jedná o přání
 4. ulosti psal v budoucnosti bude psát Slovesa vyjadřují tři slovesné způsoby oznamovací rozkazovací podmiňovací psal jsem cvič byl bych psal jedl bys nekuřte usnula cvičili by pišme Slovesný způsob.
 5. ulý čas, neurčité vztažné věty aj. Velmi žádaným vylepšením této nové řady je tzv. tiskový modul
 6. 31_slovesa_způsob_oznamovací.ppt. Typ souboru: PPT dokument, Velikost: 421 kB 12 Slovesa - rozkazovací způsob _rozkazovací.ppt. Typ souboru: PPT dokument, Velikost: 369 kB 13 Slovesa - podmiňovací způsob. 33_slovesa_způsob_podmiňovací.ppt. Typ souboru: PPT dokument, Velikost: 1,03 MB 14 Základní skladební dvojice. 34.

Snímek 1 - RV

Podmiňovací způsob přítomný Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ v šestém ročníku ZŠ. Žákyně je rusky mluvící, do české školy nastoupila až do šestého ročníku, česky se učí půl roku Test: Sloveso být v podmiňovacím způsobu. Vydáno dne 17.02.2010 od Jana Skřivánková. Umíte správně napsat tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu Konjunktiv II pomocných sloves. Konjunktiv II odpovídá českému . podmiňovacímu způsobu. Pomocná slovesa . sein, haben, werden. pomáhají. tvořit různé. Ukrajinská komunita v ČR. V ČR žije přes 500 tis. cizinců, z toho 130 tis. jsou Ukrajinci.. Pro srovnání: Vietnamců v ČR je přes 60 tis., Rusů - téměř 40 tis. Přes 50 % ukrajinských přistěhovalců pochází ze západních oblastí Ukrajiny, kde pozice ukrajinštiny jsou tradičně silné

Následující úkoly se nevztahují k souvětí: 12. Užij ve větě slovo zdraví jako: A) podstatné jméno : B) přídavné jméno : C) sloveso : 13. Vytvoř 1. os., č.j., podmiňovací způsob minulý od slovesa malovat. Úkoly nevztahující se k souvětí - řešení: 12. slovo zdraví: Podstatné jméno: Zdraví je pro život důležité osoba číslo způsob čas rod vid třída Osoba 1., 2., 3. Číslo jednotné množné C) Způsob oznamovací rozkazovací podmiňovací D) Čas minulý přítomný budoucí Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj, a to činnost Základní škola Karviná - Nové Město tř. Družby 1383. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_590_5TR_CJ Autor: Mgr. Leona Szabó. Slovesa - způsob podmiňovací. CZ.1.07/1.4.00/21.3526 - EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU

Základní škola Želatovská, Přero

 1. VY_32_INOVACE_Čj-G4.,5.08. Podmiňovací způsob, slovesa: osoba, číslo, způsob, čas Slideshow 6955691 by perry-emerso
 2. Podmiňovací způsob - vyjadřuje prosbu - nevyjadřuje čas (zpívali bychom, byli byste zpívali) Slovesa - druhy. Plnovýznamová slovesa: Stavová - vyjadřují stav - mít, patřit, náležet, existovat. Akční - vyjadřují změnu v ději - omládnout, oslepnout, postavit se
 3. Slovesa - způsob podmiňovací. CZ.1.07/1.4.00/21.3526 - EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU. - PowerPoint PPT Presentation TRANSCRIPT. Zkladn kola Karvin Nov Msto t. Druby 1383 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTVY_32_INOVACE_590_5TR_CJAutor: Mgr. Leona Szab* CZ.1.07/1.4.00/21.3526 EU Penze kolmMETODICK LIST.

ČJ - dnes jsme procvičovali slovesný způsob. Zaměřili jsme se na podmiňovací způsob. - učebnice: str. 97/ žlutá tabulka + cv. 1 ( všímej si tučně vyznačených tvarů přísudku = podmiňovací způsob) - učebnice: str. 97/ cv. 2 - vypiš slovesa v podmiňovacím způsobu do sešitu SLOVESA ohebný slovní druh (5. SD), který se časuje slova, která vyjadřují děj, tj. činnost (psát, kreslit, učit se), stav (ležet, stát, trpět) nebo změnu stavu (z Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů

- akuzativ číslo - numerus jednotné - singulár množné - plurál jmenný rod - genus mužský - maskulinum ženský - femininum střední - neutrum slovesný čas - tempus přítomný - prézens budoucí - futurum minulý - préteritum slovesný způsob - modus oznamovací - indikativ podmiňovací - kondicionál rozkazovací - imperativ. Cvičení 1 - 4 a gramatická pravidla s příklady. Přítomný čas prostý a průběhový. Test 1. Vyberte správný čas. Test 2. Doplňte slova.. Webová stránka třídy Jaroslavy Kuberové. Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use slovesa - podmiňovací způsob - teorii vysvětlím na on-line hodině (14.4.) učebnice str. 59 nahoře - přečíst rámeček + do sešitu opsat jen tabulku ; učebnice str. 59, cvičení 3 - opsat do sešitu + barevně podtrhnout slovesný způsob ; učebnice str. 60, cvičení 7 - písemně do sešitu - použij slovesa PSÁT.

Video: Slovesa - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Slovesný vid - Ontol

Prezentace aplikace PowerPoint - Univerzita Karlov

osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací minulý, vid dokonavý Byl bych pomohl Pomohl byc Prosíme všechny rodiče, aby zaslali na e- mail paní asistentky mecerodova.anna@zsrosice.eu platnou e-mailovou adresu, přes kterou s námi chcete komunikovat a také tu, která bude sloužit k elektronické výuce

Co musíte umět. Jakou látku je třeba ovládat, abyste úspěšně složili zkoušky: 5. třída Skladba slova a pravopis, pravopis: i/y po obojetných souhláskách, pravopis koncovek, tvarosloví - slovní druhy, skloňování podstatných, přídavných jmen a osobních zájmen, skloňování číslovek, mluvnické kategorie sloves, skladba - věta, základní skladební dvojice, shoda. 9. ročník - Základní škola Nová Pak

30. 3. - 3. 4. Vla - Vlastivěda 30. 3., 1.4..docx (21,7 kB) Informatika - opět posílám úkol také emailem Informatika 30. 3..docx (175,2 kB). Vv - nakreslete (tužkou, pastelkami, fixami) ilustraci k básni Zdeňka Svěráka. Brouci na jaře - konkrétního brouka si vyhledejte na internetu nebo v encyklopedii - snažte se vystihnout co nejlépe všechny detail 12_Podmiňovací_způsob.pptx .pptx 449,05 kB 0× 13_Slovesný_čas.docx .docx 101,73 kB 0× 13_Slovesný_čas.pptx .pptx 448,09 kB 0× 14_Karel_Poláček.pptx .pptx 434,62 kB 0× 15_Slovník_spisovné_češtiny.docx .docx 102,23 k

PRAVIDLA - Sloves

Bohutín 37, 262 41 okr. Příbram - tel: 318 676 217 - e-mail: zsbohutin@zsbohutin.cz - IČ: 70 56 59 0 CJVNSTNěmčina pro studium a stáže v zahraničí. volitelný kurz (Impact) 1 semestr. zájemci o výjezdy, procvičování NJ. vstup B1, výstup B1+ Masaryk University Language Centre, Faculty of Art

Slovesa zpsob podmiovac

Český jazyk - Oficiální stránka Základní školy a Mateřské

Oficiální stránky ZŠ a MŠ. Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice. Hledaný výraz 0147bLekce44.Poslech..Jursky park.prit. cas, podmin. zpusob, podmiňovací způsob minulý, rodina.doc Slovesa a jejich kategorie-verba ( slova ohebná, časují se )Definice - Slovesa jsou slova, která vyjadřují: činnost ( pracovat ), stav ( ležet ) nebo; změnu stavu ( zčervenal ) Určujeme. a) osoby: 1. já 1. my 2. ty 2.vy 3. on, ona, ono 3.oni, ony, on Mluvnická část obsahuje učivo: časování pravidelných a nepravidelných sloves, podmiňovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, minulé časy (préteritum, perfektum), trpný rod, souřadící a podřadící spojky slovesa - mluvnické kategorie, podmiňovací způsob, shoda podmětu s přísudkem, slovesné třídy a vzory klasicismus_osvicenstvi.ppt; Rychle k cíli. Vybrali jsme pro vás nejnavštěvovanější části stránek. Pokud hledáte a nemůžete najít, použijte vyhledávání

Podmiňovací způsob přítomný Inkluzivní škol

Test: Sloveso být v podmiňovacím způsobu - Moje čeština

PPT - Slovesa - způsob podmiňovací PowerPoint Presentation

Zopakovat všechno to, co jste se naučili, procvičujte stavbu věty, podmiňovací způsob, větné členy. Učivo na týden od 1.4. - 8.4. 2020 Opakování a procvičování učiva - pracovní list čtvrtek 23.4. - český jazyk / podmiňovací způsob, zadání v google učebně. pátek 24.4. - vlastivěda - zeměpis / Rakousko, zadání v google učebně - meet . 20.4. - 30.4. Anglický jazyk - Lekce 11 - úvod. 1) slovesa denní rutina - do slovníčku. eat / iːt / jíst. do homework / duː həʊm.wɜːk / dělat domácí úkol

PPT - WOULD LIKE PowerPoint Presentation - ID:4933279PPT - Procvičujeme tvary sloves PowerPoint PresentationPPT - slovesa PowerPoint Presentation, free download - IDPPT - 32_04_05: Mluvnice – Slovesa a mluvnické kategorie

Dnešní lekce o sousloví patří do lexikologie, tj. nauky o slovní zásobě.. Slovo a sousloví. Při pojmenovávání světa kolem sebe obvykle užíváme jednotlivá slova (škola, průmyslový), která spojujeme do vět.Mnohdy ale k pojmenování skutečnosti jedno slovo nestačí, je nutné použít více výrazů (průmyslová škola) - tak vznikají sousloví, která obohacují. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ KONDICIONÁL (podmiňovací způsob) Z. R. KONDICIONÁL VE STARŠÍ ČEŠTINĚ TEORIE PRINCIPŮ A PARAMETRŮ (Principle and Paramether Theory, PPT) Z. R. TEORIE ŘÍZEN. 3 Podmiňovací způsob Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené. Jsou složeny z příčestí minulého a ze zvláštních tvarů bych, bys, by, bychom, byste, by (od slovesa být). říct učit se koupit si Utvoř podmiňovací způsob ve všech osobách. č. j. 1. os 2. os

 • Cestovní obal.
 • Domaci slany popcorn.
 • Axiální ložisko nosnost.
 • Epilace laserem candela.
 • Tfp czech.
 • Čtyřlístek pdf download.
 • Fazole pinto.
 • Voda s citronem na lačno.
 • Thomas alva edison citáty.
 • Strofa.
 • Retro mobil nokia.
 • Text na darkovy poukaz.
 • Test osobnosti dítěte.
 • Trombocytoza hodnoty.
 • O2 ověření rychlosti.
 • Arméni.
 • Jak prenest data z androidu na android.
 • Australský plstěný klobouk.
 • Echosmith sydney sierota.
 • Kompot aloe vera recept.
 • Duphalac sirup 500ml.
 • Angelika 2014 druhá část.
 • Řezačka na obklady kaufmann topline 1250.
 • Krátkodobý výpadek zorného pole.
 • Smart casual šaty.
 • Ona film.
 • Gwen stefani děti.
 • Ed sheeran skladby.
 • Rozmístění stereo reproduktorů.
 • Kladno je kraj.
 • Odolné telefony 2019.
 • Nejlepsi strategie sazeni.
 • Rakousko měna.
 • Jak psát propiskou.
 • Medvěd a planika.
 • Radiobudík sony icf c1.
 • Cinestar berlin.
 • Elektronický zámek jablotron.
 • Stylové hodinky.
 • Impregnace na kůži.
 • Pomůcky pro rozvoj koncentrace pozornosti.