Home

Mezopotámie periodizace

PPT - MEZOPOTÁMIE PowerPoint Presentation, free download

Mezopotámie: periodizace. 31/01/2017 01/02/2017. Chtěla bych vám vyprávět o tom, jak a kde vznikla psaná literatura. Ano, bylo to v Mezopotámii. Než vám ale povím něco bližšího o klínovém písmu, eposech a mýtech, sepíšu pro vás stručnou periodizaci dějin této oblasti Starověká Mezopotámie Periodizace kulturních dějin A Sumer Akkad Asýrie Babylón Persie Starosumerské období 3000 - 2400 př.n.l. Hlavní centra - města Ur, Uruk, Kiš, Lagaš -písma-zikkuratů-válečků-mírumilovných vládců sumerských měst - Persepole - Síň sta sloupů - Eklektický sloh (hlavic Starověká Mezopotámie Periodizace politických dějin A Sumer Akkad Asýrie Babylón Persie Starosumerské období 3000 - 2400 př.n.l. Hlavní centra - města Ur, Uruk, Kiš, Lagaš Akkadská říše 2400 - 2200 př.n.l. Sargon Akkadský Staroasyrská říše 2000 - 1750 př.n.l. Starobabylónská říš V oblasti íránského vnitrozemí došlo v této době ke vzestupu kmene Kassitů, kteří podnikali stále častější vpády do Mezopotámie.Nicméně smrtící úder přišel ze západu - z Malé Asie. Chetité zde vytvořili mocnou říši a kolem roku 1530 př. n. l. přepadli Babylon. Ačkoliv město dobyli a strašlivě vydrancovali, brzy se opět stáhli na svá území

MEZOPOTÁMIE. HISTORIE Mezopotámie (Wikipedie) Nedostatek kamene v Mezopotámii, zato ale množství kvalitní hlíny podnítily rozvoj cihlové architektury, které jisté monumentálnosti dodávala barevná glazura, jíž byly cihly pokryty Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin, její civilizace vzniká přibližně 3500 let před naším letopočtem a trvá zhruba do roku 1600 před naším letopočtem. Označení Mezopotámie bývá používáno pro úrodné nížiny mezi řekami Eufrat a Tigris, tedy na území dnešního Iráku a Sýrie Starověká Mezopotámie zahrnuje území dnešního Iráku, severovýchodní Sýrie, jihovýchodního Turecka a jihozápadního Íránu a období od neolitu až do konce starověku, kdy Mezopotámii ovládly silnější civilizace s odlišnou kulturou (Peršané, Římané, Arabové). K národům staré Mezopotámie patřili především Sumerové a Asyřané, ale také původní neolitické. Mezopotámie se rozprostírala mezi řekami Eufrat (dnes Furád) a Tigris (dnes Tidžlid), na severu měla hornatý povrch, z hor na ní útočily horské kmeny, průsmyky procházely obchodní cesty. Jih Mezopotámie tvořil Perský záliv, odkud bylo snadné obchodní spojení s Indií První lokality městského osídlení které předznamenaly rozvoj Mezopotámie, se však nachází v Malé Asii. Jde o město CATAL-HÜYÜK (město z roku kolem 7500 př.Kr.), GÖBEKLI TEPE (nejstarší sakrální stavby světa - kruhové struktury s výraznými monolity), z let 9500 - 8500 př.Kr.) a NEVALI ÇORI (kamenné obdélné obytné stavby z roku 8500 př.Kr), které pochází už.

Mezopotámie Strana 2 (celkem 9) Historický vývoj Mezopotámie silně ovlivnila nechráněnost hranic, která umožňovala snadné invaze horských a kočovných kmenů, a nedostatek nerostných surovin, který si vynutil styk s okolními zeměmi formou kořistních výprav, obchodu i expanze. 4 kultury mezopotÁmie • mezi Řekami tigris a eufrat postupnĚ vznikÁ nĚkolik odliŠnÝch nÁrodnÍch kultur: • sumer - nejstarŠÍ mĚstskÉ stÁtyjiŽ od 4000bc na jihu a u perskÉho zÁlivu - eridu, kiŠ, nippur, uruk, ur - tvŮrci mezopotÁmskÉ kultury • akkad - severnĚji, o mÁlo mladŠÍ mĚstskÉ stÁty sjednocenÍ dobytÍ sumer - k 1. sjednocení Mezopotámie dochází až za vlády Sargona I. Akkadského, který vytvo ř il akkadskou ř íši (2334 - 2200 p ř. K.) → upevn ě ní centralismu, rozkv ě t um ě ní → kolem roku 2200 p ř. K. rozpad ř íše → rozptýlení vlády mezi regionální vládc

Oblast Mezopotámie je oblastí Předního Východu - dnešního Iráku, Turecka, Írána a Kuvajtu. Název Mezopotámie se obecněji používá pro celou civilizaci spojenou s tímto regionem. Mezopotámie je to oblast biblického ráje (definováno v druhé kapitole Genese) 3000 2000 2500 1500 1000 vznikají sumerská města 539 vpád Peršanů sumerské městské státy Ur, Uruk, Kiš, Lagaš, Umma, Nippur starobabylonská říš Časová periodizace ve vztahu k vývoji divadla: Pravěk (do 4. tisíciletí př.n.l.) divadlo v dnešní podobě neexistovalo, performanční (předváděcí) projevy však ano (obřady, hudba, tanec, vyprávění, stínové divadlo) absence písemných pramenů (jeskyní malby) archeologické prameny hmotné povahy (doba kamenná

Mezopotámie: periodizace - Tichý koute

Mezopotámie - jedná se o území, tz. půlměsíce mezi řekami Eufrat a Tigris. Je to období 4000/3000 let př. n. l. Božstvo se podobalo lidem a každý bůh měl na starosti jednu část světa. Vrchnost byla zahrnuta bohatstvím a lidem nebyly vnucovány žádné morální zásady. I v tomto období vznikala úchvatná umělecká díla Mezopotámie - řecky meziříčí (potamos = řeka, mesos = prostřední) - nížina mezi řekami Eufrat a Tigris v dnešním Iráku (ve starověku se obě řeky nespojovaly jako dnes v Šatt al-Arab, nýbrž ústily do moře zvlášť).. Severní část Mezopotámie měla dostatek srážek, ale jih méně - byl závislý na pravidelných záplavách řek Eufrat a. Mezopotámie ležící v údolí řek Eufrat a Tigris je vedle Egypta, Indie a Číny považována za jednu z kolébek civilizace na Zemi. Její oficiální historie sahá někdy do roku 4000 př.n.l. Nápisy na kamenných deskách zachovaných starověkými Sumery a Babylóňany však mluví o mnohem starší až půl miliónu let trvající historii civilizací na území Mezopotámie Starověký Egypt byl jednou z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě.Jejím centrem byla oblast severo východní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k prvnímu kataraktu tvořícímu přirozenou jižní hranici. Specifické podmínky nilského údolí a pravidelných.

 1. Mezopotámie Mezopotámie. Mezopotámie se rozprostírala mezi řekami Eufrat (dnes Furád) a Tigris (dnes Tidžlid), na severu měla hornatý povrch, z hor na ní útočili horské kmeny, průsmyky procházely obchodní cesty. Jih Mezopotámie tvořil Perský záliv, odkud bylo snadné obchodní spojení s Indií
 2. Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Ve starověku byla rozdělena na severní Asýrii a jižní Babylonii. Horní část Babylonie se nazývala Akkad a dolní Sumer. V roce 539 př. n. l. do Babylónu vnikli Peršané z dynastie Achaimenovců a v roce 331 př. n. l. pak Alexandr Veliký, po.
 3. Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 - 2 350 př.n.l.). Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a Tygris; Věřili v přírodní bohy, nevěřili ale v posmrtný živo
 4. - v severní části Mezopotámie se v době úpadku akkadu ujala vlády domácí knížata z města Aššuru. Staroasyrská říše(20.-18.st): - díky výhodné poloze - obchodní styky s Malou Asií, Asýrie vyvážela látky, vlnu, kov (Pb, Sn) a vše směňovala ta zlato, stříbro (asyrské platidlo), měď, měděné výrobk
 5. Nejstarší památky - hlavně sumerské, bible, orientální literatury, antická kultura starověkého Řecka a Říma - její periodizace, hlavně žánry, osobnosti Mezopotámie Epos o Gilgámešovi-nejstarší literární památka, o Uruckém králi, jehož hrdinské činy existovaly v ústní lidové slovesnosti patrně už ve 3.

Periodizace Starověk navazuje na pravěk a odlišuje se od něj především vznikem prvních státních celků (Mezopotámie, Egypt, Čína). Z hlediska literatury je pro toto období nejvýznamnějším předělem vznik písma ve 4. tis. př.n.l. (Nejdříve v Mezopotámii, později v Egyptě, Číně a dalších oblastech. Váš průvodce světem umění. visits since Dec 19, 200

referáty - Starověké státy - Mezopotáni

PeRiodiZAce MeZoPotáMsKýcH děJin 15 Periodizace mezopotámských dějin 1) Vznik měst a městské civilizace (Uruk, přibližně 3500 -3000; džemdet nasr, přibližně 3100 -2900) na jihu Mezopotámie vzniká první město: Uruk. s městskou kulturou s MEZOPOTÁMIE 3 500 - 539 let př.n.l. Periodizace dějin Mezopotámie Epocha sumerská 3 500 - 2 350 př.n.l. městské státy Ur, Uruk, Eridu, Lagaš, Kiš Epocha semitská 2 350 - 539 př.n.l. dynastie akkadská (Sargon I.)‏ říše starobabylonská (1792-1750, Chammurappi)‏ říše novoasyrská (9.st. př.n.l., Aššurbanipal, hlavní rozkvět)‏ říše novobabylonská (625. Témata: Periodizace pravěku - prezentace (.pdf) Periodizace pravku II - prezentace (.pdf) Starověká Mezopotámie - prezentace (.pdf) Francouzská revoluce I. část - prezentace (.pdf KULTURY MEZOPOTÁMIE VY_32_INOVACE_DVK1108 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Charakteristika, periodizace a přehled starověkých kultur Mezopotámie asi 5 000 - počátky osídlení J Mezopotámie: konec 4 tis. - nejstarší písemné záznamy: 3 000 - 2 350 - starosumerské období: 2 340 - 2 200 - akkadské období: 2 000 - 1 750-staroasyrská říše: 1 900 - 1 600 - starobabylonská říše: 1 600 - 1 350 -říše Mitanni: 1 500 - 1 235 - středobabylonská říše (kassité

Doba bronzová následně přešla v dobu železnou.Její vývoj se nejprve projevil v oblasti Mezopotámie kolem roku 3000 př. n. l. (dnešní Irák, Írán).V oblasti Malé Asie, Sýrie, Palestiny a oblasti kolem Egejského moře nastalo toto období kolem roku 2000 př. n. l. a postupně se z této oblasti šířilo do Severní Evropy.. Lidé v době bronzové domestikovali kachny, slepice. Starověk-Mezopotámie 11. dubna 2013 v 19:00 | Historie umění MEZOPOTÁLIE. Významní události: 1802-rozluštění klínového písma od Georga Friedricha Grotefenda. Bedřich Hrozný roku 1915 rozluští Chetitštinu (působil a Karlově univerzitě) Periodizace. 1) Kultura Obejdská (5000-4000 př. n. l.). Název DUMu Starověká Mezopotámie -Sumer, Akkad a Asýrie Název dokumentu VY_32_INOVACE_11_07 Pořadí DUMu v sadě 7 Vedoucí skupiny/sady Mgr. Jaromír Baranok Datum vytvoření 11. listopadu 2012 Jméno autora Mgr. Jaromír Baranok e-mailový kontakt na autora baranok@seznam.cz Ročník studia 1. ročník Předmět nebo tematická. Stránky zaměřené na historii. Doba kamenná: 3 500 000 př. n. l. - 2 200 př. n. l. Starší doba kamená = paleolit 3 500 000 př. n. l. - 8000 př. n. l

PPT - Mezopotámie PowerPoint Presentation, free download

Mezopotámie - Dějiny architektur

Mezopotámie ( arabsky: بلاد ٱلرافدين Bilad ar-Rāfidayn; starořečtina: Μεσοποταμία) je historická oblast na západní Asii se nachází v říčním systému Tigris-Eufrat, v severní části úrodného půlměsíce, v moderní době zhruba odpovídá nejvíce z Iráku, Kuvajtu, východních částech Sýrie, v. Mezopotámie (Řek: Μεσοποταμία) je historická oblast na západní Asii se nachází v říčním systému Tigris-Eufrat, v severní části úrodného půlměsíce, v moderní době zhruba odpovídá většina z Iráku, Kuvajtu, východních částech Sýrie, Southeastern Turecko a regiony podél turecko-syrských a íránsko-iráckých hranic neţ Tigris. Obě řeky se stékají v jiţní þásti Mezopotámie ve spoleþný tok s názvem Šatt al-Arab, který se vlévá do Perského zálivu. 3 PERIODIZACE DJIN BABYLÓNIE A JEJICH STRUNÁ CHARAKTERISTIKA 3.1 STAROBABYLÓNSKÉ OBDOBÍ (2003 - 1595 př.n.l.) Poátkem tohoto období je rok 2003 př.n.l., kdy zaniká stát III. dynastie. Pojmy, význam a úloha historie | Pomocné vědy historické | Periodizace dějin. Pravěk. Úvod do pravěku | Vznik a vývoj člověka a lidské společnosti | Přírodní podmínky v pravěku | Dějiny pravěku | Česko v pravěku | Charakteristika pravěké společnosti | Kultura pravěku. Mezopotámie | Egypt | Malá Asie. MEZOPOTÁMIE Eufrat, Tigris (Meziříčí), oblast dnešního Iráku, na tomto území vznikaly různé státy, ţila tam různá etnika. Sumerové (4. - 3. tisíciletí př. n. l.) lidé nejistého etnického původu, sídlili na jihu Mezopotámie; poloţili základy lidské kultury a vzdělanosti

2.1. Periodizace dějin starověku. 1. Počátek starověku klademe do doby kolem roku 3000 př.n.l. Dochází k zrychlení dějin (akcelerace), v zemědělských oblastech vznikají civilizační ohniska, kde se rozvíjí postupně písmo a vzniká stát. Tři hlavní civilizační ohniska jsou Egypt, Mezopotámie (Sumer), Indie (tzv PERIODIZACE. Předdynastické období: 5.000 - 2.700 př.n.l. MEZOPOTÁMIE. PERIODIZACE. Starobabylonské období - 4.000 - 1.500 př.n.l , jižní část starověké Mezopotámie s centrem v Babylónu. Vladaři babylónské dynastie byli amorejského původu, do Mezopotámie přišli ze západu po 2000 př. n. l. Babylón získával postupně. Kategorie: Umění/hudba Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce se zabývá uměním starověké Mezopotámie.Věnuje se periodizaci, v rámci které uvádí základní rysy prehistorického období, doby Sumerů, Akkadské říše, Babylónie i Asýrie

Mezopotámie - Dějepis - Referáty Odmaturu

Bohové Mezopotámie - Tichý koute

Mezopotámie - dějepis

 1. Mezopotámie - centralizovaná despocie, městský stát, chrámové hospodářství, teokracie, palácové hospodářství Sumerové: Akkad - Babylonie - Assýrie kulturní dědictv
 2. PERIODIZACE DĚJIN HUDBY - dějiny hudby vypráví o vzniku a rozvoji hudby, o vývoji hudebních nástrojů, o slavných skladatelích a dílech, o interpretech a o uměleckých slozích 5 200 př.n.l. (v některých územích, např. Egypt, Čína, Mezopotámie, dříve) - zemědělci, chovatelé (lidé už začínají pěstovat plodiny a.
 3. periodizace pravěku soužití lidí a způsob obživy v jednotlivých obdobích archeologické památky 2. Staroorientální despocie charakteristika starověku (časové vymezení, společnost, hospodářství) přírodní prostředí Mezopotámie, nejstarší městské státy Starobabylonská říše (Chammurapi
 4. 1. Pravěk - vývoj ve světě a na našem území (periodizace,charakteristika období, naleziště) 2. Starověký Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie (historická geografie, vývoj společnosti, charakteristika těchto kultur, rozdílnost podmínek Předního Východu a Evropy, kultura a věda) 3. Starověké Řecko 4. Antický Řím 5
 5. Kategorie: Dějepis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato maturitní otázka v základních, kusých bodech shrnuje informace o starověkých národech a civilizacích.Text je obecnějšího rázu a vypichuje pouze ty úplně nejdůležitější události. Nezabývá se podrobným popisem

Mezopotámie- 4.tis.př.n.l. -písemnictví sumerské- klínové písmo akkadské- Epos o Gilgamešovi- kol (Starověké literatury, antická literatura řecká a římská, Literatura referát Bakalářská zkouška. Očekává se rámcová znalost uvedených pojmů, osobností, jejich časového a uměleckého zařazení. Kapitoly z dějin uměn Periodizace dějin hudby - část 1/2 (do klasicismu včetně) Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0950 Kódování materiálu vy_32_INOVACE_mix1_evh17 Označení materiálu evh17_periodizace1_vyklad.pdf Název školy Gymnázium Kladno Autor MgA. Petr Kuna Anotace Výukový materiál zpracovaný formou stručných hesel 2. Um ění Mezopotámie Malí ři zaalé renesance 3. Starov ěký Egypt Holandské a vlámské malí řství 17.st. Rembrandt. Rubens. 4. Um ění oblasti Egejského mo ře (Kréta, Mykény). Ostatní starov ěké civilizace (krom ě Egypta a Mezopotámie) Rokoko 5. Řecké um ění - periodizace, architektura Klasicismus a empír 6 Periodizace. Hlavní etapy vývoje matematiky - periodizace. 3. Počátky matematiky. Cesta k poznatkům. Mezopotámie. Čína. Indie (stručná informace). 5. Počátky řecké přírodní filozofie a matematiky. První filozofické školy. Hledání pralátky, čtyři živly. 6. Pýthagorás ze Samu, pýthagorejská škola. Vztah.

VYGOSH.cz / architektura Mezopotámie

 1. Výstupem předmětu je orientace v historii výtvarného umění až do 14. století se zaměřením na Evropu, znalost podstaty, charakteristik a významných zástupců jednotlivých směrů
 2. Mezopotámie, zanedlouho i Egypt. ve střední Evropě de facto . až vznikem prvních raně středověkých státních útvarů . pramenná základna - velmi dlouho pouze hmotné stopy a pozůstatky, uchované na povrchu či pod povrchem země - jejich vyhledáváním, dokumentací a intepretací se zabýv
 3. Mezopotámie, říše divů, bohatství zlata a mnoha kovů, Ur, Uruk, Kiš a Lagaš - státy městské, vládu přebírají mocnosti světské. Starověký Egypt a pyramidy v... Periodizace dějin výtvarného uměn
 4. e) Egypt, Mezopotámie, Palestina (sociální stratifikace, periodizace, kultura) 2) Antický občan (svoboda jednotlivce) a) Umístění a charakteristika mínojské a mykénské civilizace b) Polis a občan c) Důsledky velké řecké kolonizace pro vývoj politického systému (Sparta, vývoj Athén: Solón
 5. Detail předmětu. Dějiny umění I. FSI-YU1 Ak. rok: 2010/2011 Ak. rok: 2010/201

Zoomorfní náměty= zobrazování zvířat:A) RYTINY- ve světě např..RYTINA KONĚ- místo nálezu: Dordogne [dordoň], J Francie- stáří: asi 10 000... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Studijní materiál Vypracované otázky 2016 z předmětu Obecné právní dějiny (MP103Zk), Právnická fakulta (PrF), Masarykova univerzita (MU 2. Starověk Umění Mezopotámie Problém prostoru a jeho vývoj v malířství 3. Starověk Umění Egypta Obory výtvarného umění 4. Starověk Umění oblasti Egejského moře (Kréta a Mykény, Řecko) 5. Starověk Umění etruské a římské 6. Středověk Prameny západoevroé kultury, umění předrománské 7 1 Okruhy pro bakalá řské záv ěre čné zkoušky - ak.rok.2011-2012 KTDU FaVU, 1.listopadu 2011 1. Um ění prav ěkých kultur základní charakteristika, periodizace - um ění paleolitu v českých zemích a v západní Evrop ě (V ěstonice, P ředmostí, malby franko-kantaberské skupiny) - neolitická kultura v Malé Asii a v Evrop ě 2

Stránky zaměřené na historii. Rozdělení pravěku Celý příspěve • umění Mezopotámie v době sumerské, akkadské a babylonské • umění Egypta (Stará, Střední a Nová říše) • reflexe starověkých kultur v umění od 18. století do současnosti . 3. Antické umění. Společenské pozadí, základní charakteristika, periodizace, mytologie + • umění na Krétě a kultura mykénsk kulturně-historický vývoj a periodizace · náboženské představy · architektura, sochařství a malířství · přesah - působení na ostatní kultury 3. Umění starověkých civilizací - kultura oblastí Mezopotámie a Kréty Kulturně-historický vývoj a periodizace · náboženské představy · architektura

Periodizace dějin Pravěkje období od vzniku vývoje člověka a kultury, tj. cca od 3,5 milionů let př.n.l. po 4. tisíciletí př.n.l. Starověklze vymezit koncem pravěku a počátkem středověku v6. až 7. století. Do starověku patří i antika a rozšíření prvního písma naBlízkém východě STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE - BABYLONIE, CHETITÉ BABYLONIE Periodizace starobabylonská říše (19. - 16. století př. Kr.) středobabylonská říše (1500-1000 př. Kr. Nejstarší památky světové literaturyMEZOPOTÁMIE - území mezi řekami Eufratem a TigridemEpos o Gilgamešovi: nejstarší lit. památka světové literatury, objevená v 19. stol.vývoj básně byl dlouhý:již ve 3. tisíciletí př. n. l. vznikl ústně tradovaný cyklus epických básní spjatých s postavou krále města Uruk Gilgamešepísemné zpracování je v sumerském jazyce. Periodizace pravěku. Historie - zkoumá vývoj lidské společnosti - členění historie:1)kriterium geografické: univerzální (světové) regionální (národní, měst) 2)kriterium věcné: dějiny umění, hudby, 3)kriterium časové: pravěk starověk středověk novověk - dějiny nejsou nikdy objektivní (vždy tendenční

sumerskÁ literatura (mezopotÁmie) - písemné památky se našly už roku 3000 př. n. l. = hospodářské seznamy, psány obrázkovým písmem (piktografické), později se vyvinulo i klínové písmo, které se fonetizovalo (změna v typ písma, přeměna v hláskové písmo 2 Periodizace pravěku doba kamenná, bronzová, železná 3 Kultura v pravěku jeskynní malby, drobné plastiky aj. 3. 1 Staroorientální státy dějiny Mezopotámie, Egypta a dalších blízkovýchodních civilizací, dějiny Indie a Číny 2 Klasické (antické) státy - starověké Řecko dějiny a kultura starověkého Řeck MINOJSKÁ A MYKENSKÁ KULTURA a) Periodizace: Minojská = 2 500 - 1 200 př. n. l. Mykény = 1 600 - 1 200 př. n. l. b) obrázk. album c) Egejské výtvarné umění = Souhrné označení umění v období 3... Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Náboženství, písmo, filozofie, výtvarné umění, kaligrafie. Architektura, nejvýznamnější vynálezy . Umění starověké Číny. rozlišuje se podle epoch vládnoucích dynastií; těžiště je zejména v kaligrafii, malířství a užitém uměn Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Dějiny světa - Starověk - Starověk (Mezopotámie, Egypt

 1. Periodizace - počítání času - v dějinách byla různá (ve starověkém Orientu podle vlády panovníků, ve starověkém Řecku podle olympijských her - od 4. stol.př.n.l., ve starověkém Římě od údajného založení Říma - 753 př.n.l.)
 2. Periodizace Doba kamenná Paleolit (2,5 mil. - 10 tis. před Kristem) Střídání dob ledových a meziledových Nejstarší: První nástroje, kořistnické hospodářství Starý: Homo erectus, doba ledová, využití ohně Střední: Homo sapiens vs. Neandrtálec, lov zvěře, rozdělávání ohn
 3. Periodizace:Předdynastické období: 5000 - 2700 př. n. l.Stará říše: 2700 - 2200 př. n. l.Střední říše: 2200 -1500 př. n. l.Nová říše... Blog.cz.
 4. Periodizace dějin starověkého Íránu - lokalita Súsy. 5. Urucká kultura - starověká lokalita Uruk. 6. Raně dynastická Mezopotámie - Ur, první městský stát.
 5. pravĚkÉ umĚnÍ mezopotÁmie starovĚkÝ egypt antickÉ Řecko antickÝ ŘÍm romÁnskÝ sloh gotika renesance baroko a rokoko klasicismus a empÍr realismus impresionismus secese fauvismus expresionismus futurismus naivnÍ umĚn.
 6. Periodizace středověku začátek je pád říše Západořímské, konec je dobytí Byzantské říše (Východořímské) roku 1453, nebo objevení Ameriky - 1492) Raný středověk - 476 po Kr. - do roku 1000 - vznik států v Evropě Vrcholný středověk - 11. - 14. - století - městská a vesnická kolonizace, vznik vesnic a měs

Dějiny umění - Mezopotámie

Mezopotámie - Blízký Východ ve Starověku - Sumerové

 1. Periodizace pravku, pírodní podmínky a vývoj rodu homo, doba kamenná, neolitická revoluce, doba bronzová a Typy starovkých stát, vývoj v oblasti Mezopotámie, djiny starovké Palestiny, egyptská civilizace, význam djin staroorientálních stát - Indie, ína, umní a vzdlanost starovku 3. ecko a klasický antický sv
 2. d - dějepis - periodizace a vÝvoj ve stŘedovĚku D - Dějepis - SVĚTOVÝ POVÁLEČNÝ VÝVOJ, VZTAHY MEZI ZÁPADEM A VÝCHODEM 24A D - Dějepis - UDÁLOSTI LET 1938-1939 U NÁS V RÁMCI SVĚTOVÉHO DĚJINNÉHO VÝVOJE, JEJICH DŮSLEDKY 17
 3. vypráví o jednotlivých uměleckých dílech i jejich tvůrcích Egypt (periodizace, náboženství a společnost, architektura a bydlení, sochařství a malířství Mezopotámie (periodidace, náboženství a společnost, střídání kultur a jejich umění na území Mezopotámie
 4. Zrod prvních civilizací, první písmo, náboženství, města, monumentální budovy a kulturní odlišnosti v různých částech světa. Střediska civilizací a periodizace dějin Mezopotámie, Egypta a Předního východu

Mýty a civilizace starověké Mezopotámie - Blog iDNES

2. Starověk / Mezopotámie, Egypt, Předhelénské kultury; základní rysy materiální a duchovní kultury jednotlivých civilizací na Blízkém východě, význam umění Blízkého východu na pozdější vývoj evroého umění, periodizace, společensko-politická situace starověkého Egypta, náměty, materiály 3a Starověké otrokářské despozice - počátky lidské civilizaceSTAROVĚK(4 000 př. n. l. - 476 let n. l.)· > naše země starověkem... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze

Mezopotámie - Blízký Východ ve Starověku | Skompasem

Starověký Egypt - Wikipedi

Vývoj lidské společnosti v období pravěku Periodizace pravěku, doba kamenná, paleolit, mezolit, neolit, doba bronzová, doba železná, doba římská, osídlení našeho území a příchod Slovanů Koupit za 20 Kč Starověké orientální despocie Podmínky vzniku prvních starověkých států, Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, státy na území malé Asie a Palestiny, Perská. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí 7.12.2016 - Mezopotámie Egypt. Na sklonku 4. tisíciletí př. n. l. na území Předního východu v oblastech s výhodnou přírodní polohou dozrály podmínky pro vznik Arial Calibri Symbol Výchozí návrh STAROVĚKÝ EGYPT Snímek 2 Snímek 3 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Snímek 5 ZEMĚDĚLSTVÍ ŘEMESLA VZNIK STÁTU Zajímavost OBYVATELSTVO Snímek 11 PERIODIZACE DĚJIN EGYPTA PYRAMIDY STARÁ ŘÍŠE (2700-2200 př. n. l.) období stavitelů pyramid Džosérova pyramida v Sakkáře Cheopsova pyramida Pyramidy v.

Mezopotámie :: Účivo - Referáty - Tahák

Periodizace, vznik a vývoj člověka (biologické, sociální, kulturní faktory), charakteristika jednotlivých období pravěku; osídlení Čech a Moravy 2. Orientální despocie Mezopotámie, Egypt, Indie a Čína ve starověku - politické události, kultura, náboženství 3. Starověké Řeck Mezopotámie - Eufrat, Tigris x pohoří Íránu, Asijská poušť STAROVĚKÝ EGYPT . Periodizace: Predynastické období (5000 - 4000 př.n.l) Egypt rozdělen na : Horní Egypt = jih - bohatší; Dolní Egypt = sever - chudší > budování odvodňovacích a zavodňovacích kanálů; Raně dynastické období (přelom 4000 - 3000.

Mezopotámie : Starověk (3000 př

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace Témata profilová MZ - MSM Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělán Akademické gymnázium Praha Štěpánská 22, Praha 1, 110 00 D Ě J E P I S MATURITNÍ TÉMATA školní rok 2020/2021 1. Prehistorické období; starověká Palestina

Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Studijni

Periodizace dějin hudby Periodizací dějin hudby rozumíme rozčlenění vývoje hudby a hudebního myšlení na jednotlivé vývojové etapy. Na tento problém lze pohlížet z různých hledisek. Nejčastěji se však setkáváme s tímto rozčleněním: a) Monodiální sloh orientální a řecký (monodiální =jednohlasný) - periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů - hominizace - charakteristika jednotlivých období pomocné vědy historické 2. Nejstarší státní útvary starověku - charakteristika orientálních despocií - Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína / Palestina, Foinikie, Chetité - kulturní a civilizační.

Na čem pracuju: leden 2017 - Tichý koutek

Moje osobní stránky :-) - Dějepis - Mezopotámie, Egyp

Starověký Egypt (základní periodizace, přírodní podmínky, počátky státu, přehled dějinných period Egypta z hlediska politiky, společnosti a kultury) 4. - 5 periodizace pravěku, charakteristika způsobu života pravěkých lidí, vztah životních podmínek, náboženství a umění, výtvarné projevy paleolitu a neolitu. a jejich význam, geografická lokalizace nejvýznamnějších nálezů v Evropě a v Českých zemích. 2. Starověk / Mezopotámie, Egypt, Předhelénské kultur Mezopotámie, Palestina, Egypt - územní vymezení, charakteristika, periodizace, vysvětlení pojmů chrámové a palácové hospodářství 3. Starověké Řecko Kréta, Mykény, Řecko - periodizace a charakteristika jednotlivých období a kultura 4. Starověký Řím Periodizace a charakteristika jednotlivých období a kultura 5

Sumerské mýty - Tichý koutek

Koupit Koupit eknihu. Dějiny lidstva od pravěku až po nejstarší starověké státy v Mezopotámii, Egyptě a Předním východě. První díl souborných dějin, zachycuje vývoj země, vznik a vývoj člověka, archeologické nálezy dokumentující pravěké dějiny lidstva 1. Umělecká tvorba v pravěku (periodizace, umění v Evropě i Čechách) 2. Umění starověkých civilizací (Egypt a Mezopotámie) 3. Antické Řecko (mínojská a mykénská kultura, Řecko archaické, klasické a helénské) 4. Antický Řím (Etruskové, Řím v době republiky a císařství) 5. Umění raného středověku 4. - 9. stol EGYPT A MEZOPOTÁMIE - Znaky nejstarších civilizací starověku GOTIKA - Periodizace a historické souvislosti - Periodizace a historické souvislosti - Architektura - druhy, konstruktivní prvky a znaky, památky (kresba románského oblouku a sloupu; gotické okno, vitráž, kružba, lomený oblouk 1. Nejstarší písemné památky starověku: Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Persie 2. Řecká literatura: - periodizace řecké literatury - Homér - Vznik lyriky, bajky - Vznik dramatu + autoři - Tragédie, komedie - Naučná literatura 3. Římská literatura: - Periodizace římské literatury - Zlaté obdob

 • Širokospektrální fungicid na travnik.
 • Shrek parodie.
 • Deformační zóny karoserie.
 • Emuparadise ps2.
 • Bolest ucha při angíně.
 • Sport terno.
 • Davis cup 2020.
 • Nadměrné pocení hlavy u dětí.
 • Výboje za normálního tlaku.
 • Jak laminovat pexeso.
 • Proč se pes pořád olizuje.
 • Neptun poseidon.
 • Letecká frazeologie.
 • Naplavka.
 • Asertivita test online.
 • Prosit nebudu text.
 • Ireport.
 • 7 3tt.
 • Fotobanka ctk.
 • Biatlon online program.
 • Projekt rodinného domu s dvougaráží.
 • Lga 775 motherboard.
 • Občané z calais příběh.
 • Kurz fitness trenér liberec.
 • Bolavý jazyk v těhotenství.
 • Golfové míčky callaway.
 • Cermat výsledky.
 • Alexandria.
 • Cimrman švestka hlášky.
 • Federico fellini 8 1/2.
 • Pizza čelákovice.
 • Výkonová dioda.
 • Dolní břežany počet obyvatel.
 • Insolvence vezeni.
 • Půjčovna čtyřkolek praha.
 • Svatební šaty prodej praha.
 • Ggt norma.
 • Send dm instagram.
 • Inzerce oblečení.
 • Co je reklamace.
 • Angelika 2014 druhá část.