Home

Specifický odtok

zakladni odtok - CHM

Základní odtok vypočtený pro jednotlivá definovaná povodí byl pro účely konstrukce isolinií vztažen k těžišti plochy, ze které byl odvozen. Hydrogeologická struktura nebyla při vytváření isolinií základním vstupem. Byla použita jako pomocný údaj pouze v případě, že vedení isoline nebylo jednoznačné Specifický odtok - vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí, udává se v l.s-1km-2 (litr za sekundu na kilometr čtvereční). Složky odtoku Povrchový odtok - primární zdroj vody = srážky - odtok vody z míst terénu, kde vznikly podmínky pro tvorbu odtok Specifický (poměrný) odtok. K vyjadřováni plošného odtoku se v důsledku celé řady komplikací používají odvozené relativní průměrné hodnoty. Základem pro jejich odvození jsou průtoky. Specifický čili poměrný odtok (q) - jednotková vydatnost vyjadřuje množství vody odtékající za jednotku času z jednotky plochy povodí specifický odtok, množství vody odtékající z l km2 povodí ř. za jednu sekundu (udává se v litrech za sekundu na km2 - l.s 1.km 2) - specifický odtok - průměrné množství vody na 1 km2, které odtéká z urč. povodí, v l/s/km2 - průtok - kolik metrů krychlových vody proteče za 1 sekundu - režim odtoku řeky - jak se mění vodnatost řeky v průběhu roku - odtok může být nesoustředný, tzv. ron, nebo soustředný do stružek a koryt vodních tok

Odtok vody, měření, Z - Zeměpis - - unium

- proměnlivost srážkových úhrnů ( 40 - 72 mil. m3 vody) - výrazně negativní bilance přítok x odtok vody z území - pozice v pramenné oblasti velkých evroých ře účely této normy se specifický odtok vztahuje na celkovou odvodňovanou plochu, nikoliv na redukovanou plochu. Tabulka č.8: Přípustný odtok z území plocha [ha] specifický odtok [l(s.ha)] odtok Q c [m3.s-1] SEKTOR A - SEVER 21.06 3 0.06 SEKTOR B - JIH 7.10 3 0.0 Příklad: Jak se liší specifický odtok Bečvy a Rožnovské Bečvy? Rožnovská Bečva: průtok 3,5 m3.s-1, plocha povodí 254 km2 Bečva: průtok 17,3 m3.s-1, plocha povodí 1 625 km2 Rožnovská Bečva: qx = 3,5 : 254 = 0,0137 m3.s-1 Bečva: qx = 17,3 : 1 625 = 0,01064 m3.s-1 Daný výsledek zobecněte Vodnost jednotlivých povodí umožňuje srovnávat specifický odtok, který vyjadřuje kolik litrů za jednu sekundu v průměru odteče z jednotky plochy povodí. Nejnižší hodnoty specifického odtoku (méně než 2 l/s/km 2 ) jsou v Podunajské a Východoslovenské nížině a Jihoslovenské kotlině, kde jsou jednak nízké srážkové.

Translation for 'specifický drenážní odtok' in the free Czech-English dictionary and many other English translations Tag: specifický odtok. Publikováno 22.2.2015 26.6.2017. Hydrografie moravských Karpat. Území moravských Karpat hydrologicky náleží ke dvěma úmořím. Jsou to úmoří Černého moře, kam jsou odváděny vody prostřednictvím Dunaje a úmoří Baltského moře, kam jsou odváděny vody prostřednictvím řeky Odry. Rozvodí mezi.

Kromě Beskyd má vysoké hodnoty specifického odtoku i Hrubý Jeseník a Králický Sněžník (specifický odtok Moravy až po soutok s Desnou je 24 l · s -1 · km -2 ) či Krkonoše (Labe nad Hostinným dosahuje 24 l · s -1 · km -2 ) a Jizerské hory vliv hlubinnÉ tĚŽby na specifickÝ odtok podzemnÍch vod, pŘÍklad dolu roŽnÁ a rosice-oslavany Mine works cause extensive and long-term environmental changes. The aim of this study was to assess the impact of deep mining on groundwater flow regime

- Specifický odtok: 1.75 l.s-1.km-2 - Geologie: České moldanubikum, zastoupené prekambrickými břidlicemi a hercynskými plutóny - Orografie: Českomoravská vrchovina, Křemešnická vrchovina - Pedologie: Dystric Cambisol Stránka změněna 02. 07. 2019, správce stránky: J. Pekárek . Adresa: CZ-394 22 Košetice. Telefon: +420 565 498 01 odtok, podpovrchový odtok, drenážní odtok, přímý odtok, povodí, faktory ovlivňující odtok, metody separace . Abstract The bachelor´s thesis occupies with an issue of a direct flow. The main purpose is the explanation of the basic terms of the issue and the explanation of th q o - specifický odtok z retenční nádrže [l.s-1.ha-1] pod dobu trvání deště Q o - odtok vod z retenční nádrže [l.s-1] po dobu trvání deště. Pro požadovaný návrhový déšť s návrhovými parametry: doba trvání t c = 15 min. s intenzitou i = 180 l/s ha max. odtok Q o = 10 l/s byl spočten návrhový retenční objem V Vltava, tok v Čechách; levostranný přítok Labe u Mělníka, dlouhý 430,2 km, povodí 28 090 km2, průměrný průtok v ústí 149,9 m3/s, specifický odtok 5,34 l/s na km2. Pramení na Šumavě pod Černou horou v 1 172 m n.m. Po soutok se Studenou V. se nazývá Teplá V., v nejhořejším toku Černý potok. Protéká Vltavickou brázdou směrem k JV, pod Vyšším Brodem se otáčí k. Potok Blatnice je pravostranným přítokem řeky Želetavky, který protéká na jihozápadě Moravy okresy Jindřichův Hradec, Třebíč a Znojmo.Délka Blatnice činí 18,9 km a plocha povodí měří 73,9 km². Řádově spadá do páté kategorie vodních toků. Pramení severně od obce Chvalkovice (Dešná) v Jihočeském kraji. Východně od Lubnice se vlévá do vodního toku Želetavky

Překlad slov a slovíček z češtiny do angličtiny zdarma. Anglický slovník (česko-anglický slovník) Pro český výraz specifický drenážní odtok bylo nalezeno překladů: 2 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 0) Translation for 'drenážní odtok' in the free Czech-English dictionary and many other English translations Specifický odtok všech povrchových toků CHKO se pohybuje v rozmezí 1,4-2,2 l/s·km2 a objemový součinitel ročního odtoku představuje 9-12 % ročních vzdušných srážek. Z toho vyplývá, že na ztráty připadá 88-91 % a zbytek je průměr odtoku specifický odtok = množství vody, které odteče průměrně z povodí za jednotku času řádovost toku = počet posloupných zaústění počínaje od oceánu - tok nejvyššího řády vždy ústí do oceánu, jeho přítoky jsou toky nižšího řád V ložiskové oblasti Rožná klesá specifický podzemní odtok z 5,29 na -0,34 l.s-1.km-2 a v Rosicích-Oslavanech z 0,48 na -26,19 l.s-1.km-2. Zjištěním distribuce specifického podzemního odtoku byl prokázán značný vliv jak činného, tak již zatopeného dolu na režim podzemních vod

Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany. Publication details. Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany. Title in English: Impact of deep mining on specific discharge, case study: Rožná and Rosice-Oslavany mine district VLIV HLUBINNÉ TĚŽBY NA SPECIFICKÝ ODTOK PODZEMNÍCH VOD, PŘÍKLAD DOLU ROŽNÁ A ROSICE-OSLAVANY Impact of deep mining on specifi c discharge, case study: Rožná and Rosice-Oslavany mine district Adam Říčka, David Grycz, Tomáš Kuchovský Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: rickaa@seznam.c odtok, objem odtoku (O) - je celkové množství vody, které odteče korytem řeky za časové období např: den,měsíc,rok.Vyjadřuje se v m3/s nebo v km3/s. specifický odtok (q) - udává množství vody, které odteče za časovou jednotku z určité plochy povodí.Nejčastěji se udává l/s z plochy 1 km Rozdělení odtoku Povrchový odtok Povrchový odtok hydrologie LI Přednáška 7 Definice pojmů průtok specifický průtok přirozený průtok ovlivněný průtok setrvalý průtok nadlepšený průtok průměrný průtok m-denní průtok N-letý průto Provedenými výzkumy byl dokumentován nárůst specifických odtoků. Za předpokladu šířky cesty 4 m a za intenzity efektivního deště is = 3 mm/min a při hustotě tras 10 m/ha představuje specifický odtok 0,2 m3/s.km2, pro hustotu 30 m/ha již 0,7 m3/s.km2 a konečně pro hustotu 40 m/ha spec. odtok 0,9 m3/s.km2

Hydrografie vodních toků Klimatologie a hydrogeografie

- specifický odtok zředěnýchvod na ČOV..0,06 q q V q .t .0,06 q . t t . 1 c o s c c o c d. Základní charakteristiky řek: délka toku (od pramene k ústí), spád řeky, výškový rozdíl, průtok (množství vody, která proteče průřezem koryta za jednotku času), hustota říční sítě, celková délka toku, plocha povodí, vodní stav (výška hladiny), specifický odtok (množství vody, které odteče z celého povodí. q 0 - specifický odtok-získá se planimetrováním ploch mezi izoliniemi. Čára překročení průměrných denních průtoků (obr. 2.20) lze z ní stanovit průtok (interval průtoků) s největší četností, trvání malých průtoků (pod zvolenou hranicí), trvání průtoků, při kterých začíná vybřežení vod z koryta apod 155. VYHLÁŠKA. ze dne 30. května 2011. o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 151/2011 Sb.

specifický odtok, odtokový souinitel. Abstract: In this diploma thesis the issue of drainage system influence on water regime of catchment area was solved. The aim of the thesis was to analyze influence of drainage system on specific catchment area using mathematical, hydrological an Odtok: boční; Sifon: nerez; Průměr sifonu: 40 / 50mm; Nákres se sifonem v průměru 40mm: Uvedená cena je za komplet: koryto + kryt(mřížka) + sifon. Dle potřeb zákazníka jsme schopni vyrobit cokoliv. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat Stoletý specifický odtok na ece Morav ve Zlínském kraji se pohybuje v mezích od 0,122 m 3 /s*km 2 (profil Krom íž) až do 0,095 m 3 /s*km 2 (profil Morava pod Olšavou)

Specifický základní odtok je vyjádřen barvou íslo vyjadřuje baseflow index V zájmové oblasti je podíl základního odtoku na celkovém okolo 40-45%, tj. podzemní voda (základní odtok) tvoří 40-45% celkového odtoku . 0 2 4 6 8 10 12 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 140 Odtok do sprch s zesíleným okrajem + sifon z nerezu. Nerezové sprchové žlaby KNF patří k nejnižším na trhu. Hodí se do malých prostor, kde není možnost hlubšího napojení na odtokový kanál. Pokud si vyberete sifon s průtokem 40mm, tak celková výška je pouhých 66,5mm

Průměrný specifický odtok podzemních vod je dosti vysoký (2,01-5,00 l. s-1 km 2). Mapován byl úsek v délce 2,834 km od Zlatých hor po hranici ČR. Mapován byl úsek v délce 2,834 km od Zlatých hor po hranici ČR 'specifický drenážní odtok' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglick Jak využít koňský hnůj. Koňský hnůj je specifický zejména tím, že patří mezi výhřevná hnojiva. Při jeho rozkladu vzniká takové teplo, že v kupce koňského hnoje bychom ruku horkem neudrželi qa Specifický odtok z povodí RB Referen ční bod RL Ropné látky RŽP Referát životního prostředí S Jih SLBD Sčítání lidu, bytů a domů SE Jihovýchod SW Severozápad ÚP Územní plán ÚPD Územně-plánovací dokumentace ÚSES Územní systém ekologické stability. Při průměrné srážce 568 mm se specifický odtok na našem území pohybuje okolo 4,5 l.s-1.km-2. Infiltrovaná podzemní voda obohacuje potoky na území Saska, kde se specifický odtok potoků stékající z Krušných hor pohybuje okolo 9 l. s-1.km-2

Vodstvo | Austrálie | Pedagogická fakulta Masarykovy

specifický odtok Vševěd

specificky získané dispozice, specifický léčebný program, specifický zánět, specifický symbol, specifický odtok, specifický povrch, specificky narušený vývoj řeči, specifický symbol česká spořitelna, specificky lidské formy učení, specifický symbol daňové přiznán Průměrný specifický odtok dosahuje 1,5 až 10 l.s-1.km-2 a koeficient odtoku je 10 až 30 %. Z hospodářského hlediska mají mimořádný význam extrémní průtoky, tj. minimální a maximální průtoky, které mají jak pro společnost, tak i pro okolní přírodní prostředí často dalekosáhlé, někdy i katastrofální důsledky specifický; specifický drenážní odtok; specifický dávkový přítok; specifický přítok závlahové vody; specifika; specifikace; specifikační; Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la

specifický odtok Průměrné dlouhodobé měsíční průtoky Doubravy (m³/s) ve stanici Žleby: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2,92 3,97 4,93 3,84 2,64 2,29 2,33 2,10 1,58 1,81 2,25 2,6 specifický synonymum, specifický průtok, specifický symbol, specifický povrch, specifický logopedický nález, specifický zánět, specifický symbol česká spořitelna, specifický odtok, specifický léčebný program, specifický výzku

REŽIM ODTOKU ŘEK Maturitní otázk

Metody Výpočtu Základního Odtok

 1. překlad odtok ve slovníku češtino-angličtina. en What is more, as the Antequera depression is an endorheic basin, various levels of river terrace have developed, all bearing large quantities of tertiary deposits, including Middle Pliocene red clay, which provide the olive trees with plentiful amounts of potassium and have high levels of moisture retention, promoting vegetation in the.
 2. ují plošiny oddělené hluboce zaříznutými údolími řek.
 3. specifický drenážní odtok-drainage discharge module [eko.] specifický drenážní odtok-specific drainage discharge rate [eko.] ztrátový odtok-loss-making outflow [eko.] Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu. Přeložit odtok do: afrikánštiny: arabštiny

Povrchový odtok Klimatologie a hydrogeografie pro

 1. Látka Označení Přítok(t/rok) Odtok(t/rok) Nerozpuštěné látky NL 0,460 0,460 Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní BSK5 0,502 0,502 Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda CHSKCr 1,003 1,003 elkový fosfor P celk. 0,021 0,021 Amoniakální dusík N-NH4+ 0,055 0,05
 2. Pro porovnání vodnosti (velikosti) toku se používá specifický odtok, což je průtok z jednotky plochy, zpravidla km2 Jak ale průtok zjistit základní úloha hydrologie. Měření průtoku Průtok lze v podstatě změřit v jakémkoliv profilu v říční síti. To se někdy taky dělá
 3. • Průměrný specifický odtok z povodí (m/s/km2) - stanovení disponibilní vody v povodí - (podíl - dlouhodobý roční průtok a plocha povodí) • Vodní bilance porostu - bilanční rovnice Hs = Hetr + Her + Hep + Hop + Hi (mm) (srážky, transpirace, výpar z povrchu vegetace, z půdy, povrchový odtok, infiltrace vody do půdy

Profil Kraje Vysočina (prosinec 2018) 2 OBSAH: 1. Geografická poloha Kraje Vysočina v rámci České republiky......................................... 4 2. specifický odtok (množství vody, které odteče průměrně z povodí za sekundu) řádovost toků (udává počet posloupných zaústění od oceánu - tok nejvyššího řádu je vždy tok ústící do oceánu, jeho přítoky jsou toky nižšího řádu Specifický odtok se pohybuje většinou mezi 2 až 4 l.s1.km2. V hydrologické bilanci převažuje výpar nad odtokem (poměr přibližně 4 až 5 : 1). 11 Říčka Nectava protéká z velké části mezi železniční tratí z Konice do Moravské Třebov specifický poměrný odtok - objem vody odték. za jednotku času z jednotky plochy povodí [m3/s.km2] odtoková výška - vrstva vody rovnoměrně rozložené na ploše povodí odtečená za určitý čas [mm/rok] koeficient odtoku - poměr mezi odtokovou výškou a výškou úhrnu srážek odtok translation in Czech-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

• specifický odtok q (ll··ss-1··km-2):): SVcelk..OZcelk V=V+±VV SVcelk..OZcelk H=H+±HH. průtočný profil - je to část příčného řezu korytem, kterým protéká voda Příčný profil koryta tok Podzemní odtok se vyjadřuje jako specifický podzemní odtok v l/s·km 2; v různých hydrogeologických prostředích ČR dosahuje většinou hodnot 1-5 l/s·km 2. Podíl podzemního odtoku ve srážkách tvoří obvykle 5-15 % Dle ATV 117 se specifický škrcený odtok volí podle přirozeného odtoku z nezastavěného území, takže specifický odtok ve vztahu k neredukované ploše povodí činí 3 l/(s.ha). Pro dimenzování retenčního prostoru je rozhodující takový blokový déšť s dobou trvání T a intenzitou r s danou četností výskytu,.

Lekce českých synonym obsahující výraz výpust = výtok, odtok a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití výtok, odtok ve větách specifický odtok - это... Что такое specifický odtok? модуль сток Oba výrazy znamenají totéž - specifický drenážní systém. Velmi důležitý, vracející vodu zpátky do půdy na místě, kde spadla. Nezdálo by se, že déšť, který nám padá na zahradu nebo střechu, vůbec stojí za řeč; maximálně ho chytáme do sudu a kropíme s ním záhony srážko-odtokové režimy na pevninách, úmoří a povodí, průtoky, specifický odtok, rovnice vodní bilance. Mapy odtokové výšky na Zemi, režimy řek Zem Vysoký specifický odtok (až 19 l.s-1 /km 2) vytváří mohutný zdrojový potenciál povrchových vod, jehož význam široce překračuje hranice popisovaného území. Hlavní rozvodnice vede napříč územím po hlavním hřebeni a odděluje povodí Odry na východním a Moravy na západním úbočí Hrubého Jeseníku

Odtok je hydrologický pojem vyjadřující objem vody, která odteče za určité časové období z povodí.Odtok je tvořen několika složkami, jejichž součet se označuje jako celkový odtok.Odtok se zahrnuje do hydrologické bilance.. Specifický odtok vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí, udává se v l.s-1 km-2 (litr za sekundu na. Specifický odtok vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí, udává se v l.s-1km-2 (litr za sekundu na kilometr čtvereční) Dešťová voda - TZB-info Dešťové (srážkové) vody . Za prvé je nutné vyřešit přívod dešťové vody a její filtraci odtok do lokálního kolob ěhu vody. V širším slova smyslu zahrnuje i za řízení, která alespoň ur čitým způsobem přispívají k zachování přirozeného kolob ěhu vody a k ochran ě vodních tok ů, např. akumulace a využívání srážkové vody nebo reten-ce s regulovaným (opožd ěným) odtokem. 3.6 deš ťová kanalizac Specifický odtok se zde pohybuje za sucha kolem 0,7 l/s/km 2. Pro velké vysušení povodí způsobila první větší srážka po dlouhém suchém období dne 17. 5. 2014 (cca 26mm) odtok odpovídající 53 l/s/km 2, což bylo 3x více než u všech ostatních sledovaných dílčích povodí. Odpovídala tomu také žlutohnědá kalná voda v. Specifický odtok dosahuje hodnot 2 - 4 l . s-1. km-2, vpůdním pokryvu je méně hnědozemí, ale více plavozemí a oglejených půd, přibývá půd hnědých

specifický - ABZ.cz: slovník cizích slo

Specifický odtok [l.s-1.km-2] 6,1 10,8 4,8 6,1 Celé povodí Moravy má nejmén ě p říznivé p řírodní podmínky pro vodní zdroje z celé ČR. Zhodnocení bilance vodních zdroj ů. Specifický odtok (l.s-1. km-2) 36,5 : 0,189 : Pomocí uvedených údajů (plocha povodí a průměrný průtok) vypočítejte specifický odtok (q). Specifický odtok udává, kolik litrů vody odteče v průměru z plochy 1 km 2 daného povodí za 1 s. Pokuste se uvést faktory, které ovlivňují (urychlují / zpomalují) odtok z povodí odtokové výšce 192 mm. Podstatně vyšší specifický odtok je v horských oblastech s vydatnými srážkami, kde přesahuje 30 l/s/km2. Naopak v některých nížinných povodích výrazně klesá pod 5 l/s/km2. V převážné části povodí Labe odtéká více než 60 % ročního průtoku v zimním hydrologickém pololetí

lem. Specifický odtok se pohybuje pod 2 l.s-1.km-2. V hydrologické bilanci převažuje výpar nad odtokem (poměr přibližně 4 : 1). A.3.3. Odtokové poměry Hlavním vodním tokem je řeka Morava, která však katastrálním územím Tlumačov neprotéká. Pro odtokové poměry k.ú. Tlumačov je významný úsek mezi jezem Bělov a ústí Srážky Plošné rozdělení srážek (úhrny za rok) ve světě: 2000 mm- rovník, 500 mm -tropy a subtropy, 500-1000 mm mírný pás, 300 mm pól

hydrologie

Specifický odtok — odtok je hydrologický pojem vyjadřující

Posouzení retenční schopnosti v části povodí Třebonínského potoka za použití modelu LORE Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody se odhaduje na 0,5 až 1 l/s.km2. Podzemní vody v proterozoickém a paleozoickém puklinovém systému mají r ůznou celkovou mineralizaci, od několika desítek mg/l do n ěkolika g/l Dlouhodobý průměrný roční specifický odtok je potom v povodí Markovky přibližně qa = 3,40 l.s-1.km-2. V povodí Markovky z průměrného ročního úhrnu srážek cca 560 mm se odtoku zúčastňuje asi 25%, tj. cca 140 mm. Průměrný roční specifický odtok činí přibližně 3,40 l.s -1 .km -2 Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany = Impact of deep mining on specific discharge, case study: Rožná and Rosice-Oslavany mine district / Adam Říčka, David Grycz, Tomáš Kuchovský -- OLA00 Podloží v této oblasti tvoří převážně flyšové horniny Vnějších Západních Karpat. Roční úhrny srážek zde překračují 600 mm a v Beskydech i 1 000 mm. V souladu s rozložením srážek a morfologickými poměry klesá specifický odtok z extrémních hodnot nad 20 l. s-1. km-2 až pod 3 l. s-1. km-2 v Dolnomoravském úvalu.

Asie vodstvo - Univerzita Karlov

Dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu je svým specifickým odtokem 6,05 l/s/km zhruba srovnatelné s českou částí povodí Labe (specifický odtok 6,1 l/s/km 2). V dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu bylo k zabezpečení požadavků na vodu vybudováno 13 nádrží s celkovým zásobním objemem 31,5 mil. m 3 , které. schopnost je nízká, odtok je st ředn ě rozkolísaný a jeho koeficient je velmi nízký. Dále se jedná o oblast, kde p řevažuje celoro ční dopl ňování zásob podzemních vod (v samotné niv ě Litavy je však spíše sezónní), pr ůměrný specifický odtok podzemních vod je menší než 1 l.s-1.km-2. D1.1.5. Nerostné surovin Specifický odtok - litr/km 2 /rok Spád řeky - měří se v promile Režim odtoku - kdy má řeka nejvíce a nejméně vody Vodní stav - měří se vodoměrnou tyčí výška hladiny Nejdelší řeky - Amazonka (7062), Nil (6695), Chiang Jang, Mississippi Největší průtok - Amazonka (160000), Kongo (42000), Madeira (40000), Chiang Jang. žována za průměrný základní odtok za zpracováva-né období, odpovídající průměrnému dlouhodobé-mu základnímu odtoku. Pro srovnání retenčních schopností povodí byl vyčíslen celkový specifický odtok, tj. celkový od-tok (hodnoty průtoku v tocích), vydělený plochou povodí. Byl tak vyloučen vliv různých velikost

"KNWF" sprchové odtokové žlaby vhodné pro odtok vody u stěnyPPT - Hydrosféra PowerPoint Presentation, free download

Regionální geografie Slovenska - elektronická učebnic

Je však zřejmé, že při určitém petrografickém charakteru hornin a výrazné tektonické pozici je specifický odtok z proterozoických hornin podstatně vyšší, než se dosud předpokládalo (E. Kaprasová, 1981). 4) Podzemní voda křídového útvar překlad specifické poruchy učení ve slovníku češtino-angličtina. cs poukazuje v této souvislosti na zjištění OECD, že srovnávací výsledky školských systémů ve studiích programu PISA jsou negativně ovlivněny tím, že jsou studenti přemísťováni z jedné školy do druhé z důvodu špatných výsledků, problémů s chováním či specifických poruch učení a z.

SPECIFICKÝ DRENÁŽNÍ ODTOK - Translation in English - bab

Průměrný specifický odtok plavenin je pro celéúzemí13-15 t.km-2, pro povodíMoravy a Odry více než50-100 t.km-2 r-1. povodí Lužické Nisy povodí Blšanky povodí Loučky povodí Olšavy 0 50 100 km Obr. 1: Vymezení modelových povodí v České republice S Modelová povodí. Specifický odtok [l.s-1.km-2] 6,1 10,8 4,8 6,1 Celé povodí Moravy má nejméně příznivé přírodní podmínky pro vodní zdroje z celé ČR. Strana 3 a€prøtoku 35,5 m3.s-1 (specifický odtok byl 267 l.s-1.km-2) s dobou opakovÆní 20 let. V Holıtejnì to byla nejvìtıí voda za celou dobu pozorovÆní, tj. od roku 1968, ve Sloupì za stejnou dobu druhÆ nejvìtıí, protože v kvìtnu roku 2003 tam protØkalo v€kulminaci 28,0 m3.s-1 a byl to prøtok o nìco vìtı

Turisčata – 4Betonové plotové kůly: Co je vsakovací drenážStavba a rekonstrukce umělého potoka – 1

Průměrný specifický odtok podzemních vod je hodnocen na méně než 1 litr za sekundu na kilometr čtverečný. Český hydrometeorologický ústav provádí v této části CHKO sledování úrovně hladin podzemní vody na 2 hydrovrtech, a dále měří vydatnost a další parametry u 11 pramenů Další specifický případ je, pokud má žena pozitivní nález na streptokoka 2. Toto vyšetření se provádí v 35. - 36. týdnu těhotenství u gynekologa. Pokud streptokok vyjde pozitivní, po odtoku plodové vody třeba jít do porodnice okamžitě, aby se rodičce mohla podat antibiotická léčba. Zabraňuje se tak infekci miminka povodňových událostí. Srovnatelným ukazatelem zde nemůže být přímo specifický odtok při stoleté povodni, protože ten se místo od místa plynule mění. Bylo však zjištěno, že jej lze teoreticky stanovit podle obecného vzorce : q 100 = A 100 x Fp-n, kde

 • Provexin recenze.
 • Značkové oblečení calvin klein.
 • Pvc do kuchyne.
 • Jan nepomucký.
 • Sonda synonymum.
 • Prehrivani iphone xs.
 • Tvarohovo povidlový koláč s drobenkou.
 • Životnost futonu.
 • Gastroenterologie praha bez doporučení.
 • Hovězí na guláš cena.
 • Bach music.
 • Boxerska vahova kategorie.
 • Dětské matrace 140x70.
 • Dean norris bridget norris.
 • Az kviz prihlaseni.
 • Rozhraní java.
 • Přívěs s víkem.
 • Legrační fotky.
 • Melanésie obyvatelstvo.
 • Kuchyňská linka červená.
 • Králík rychle dýchá.
 • Boxerska vahova kategorie.
 • Ktm duke 125 parametry.
 • Uzis.
 • Mošus.
 • Nucleus arcuatus.
 • Německá abeceda.
 • Comics heroes.
 • Linky sid.
 • Dřepy čelem ke zdi.
 • Kurzor v excelu.
 • Anthropoid film obsazení.
 • Ovesná kaše glykemický index.
 • Globtour sk.
 • Močové katetry.
 • Anti imperialismus.
 • Krácení zlomků pracovní list.
 • Dendrobium nobile prodej.
 • Ad editor.
 • Pdf editor zdarma.
 • Uzel na naramek.